Præsentation

På vandværket

Grundvandet – som benævnes råvand så snart det er kommet fra grundvandsmagasinet ind i vandværkets boring – pumpes via råvandsledningen til vandværket. Råvandsledningen forbinder altså indvindingsanlægget og vandværket.

På vandværket kan råvandet evt. gennemgå en vandbehandling. Det afhænger helt af, hvilken grundvandstype vandværket har.

På principtegningen over et vandværk nedenfor er vist en normal vandbehandling. På tegningen er vist en iltningstrappe. Ofte iltes vandet via en kompressor.

  1. Råvandet iltes
  2. Trykpumper sender vandet ud i vandværkets ledningsnet
  3. Det rensede råvand ledes til en rentvandstank
  4. Det iltede råvand ledes gennem et lukket sandfilter

Grundvandet indeholder ofte lidt for meget opløst jern og mangan. Det vil sige, at værdierne for disse 2 stoffer ligger over den normale grænseværdi for drikkevand. Derfor skal/må vandet behandlesfor disse stoffer.

De stoffer, som tilbageholdes i sandfilteret, skal fjernes med jævne mellemrum. Det sker, ved at sandet skylles godt igennem ved en returskylning. Returskylningen foretages ofte om natten og med automatik.

Vandkontrol

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med almene vandværker i Danmark, og kommunalbestyrelsen fastsætter hyppigheden af analyser.
Hvor ofte der skal udtages prøver til kontrol afhænger især af de lokale forhold og evt. problemer med vandkvaliteten.

Det er ved at blive almindeligt, at vandværket selv udfører kontrol med vandkvaliteten i større omfang, end den offentlige kontrol forlanger. Det sker for at sikre, at vandværket hele tiden leverer drikkevand af ordentlig kvalitet til sine forbrugere.

Ifølge den nye vandforsyningslov (sept.2001), og efter de politiske beslutninger at dømme, bliver vandværkerne blandt hovedpersonerne i indsatsen for at beskytte grundvandet. Derfor er det vigtigt, at også de private vandværker følger med udviklingen. Ikke mindst fordi en del vandværker uforskyldt rammes af forurening

Fra vandværket til forbrugeren

Vandet pumpes fra vandværkets rentvandspumpe gennem hovedmåler ud i vandværkets hovedledning. Herfra forgrener vandet sig ud i et net af forgreningsledninger.

Til sidst ender vandet hos forbrugeren via stikledning, hvor vandforbruget måles hos den enkelte forbrugers vandmåler. Herfra ledes det til tappesteder via en jordledning.

Forskellige strategiske steder placerer vandværket stophaner, så afgrænsede dele af forsyningsområderne kan lukkes af, f.eks. grundet rørsprængninger, reparationer, vedligeholdelse mv.

Ordforklaring til ledninger:

Hvornår hedder ledningen stikledning og hvornår hedder den jordledning?

Fra forsyningsledning til skel hedder den stikledning, men fra skel til indføringen i huset, typisk gennem sokkel, hedder den jordledning.

Døgnforbruget:

På figuren nedenfor ses forbrugsudviklingen over et døgn. Det er typisk mellem 3 og 4 om natten, at forbruget er lavest.

 

Ultimate Web